Yönetim Bilgi Sistemleri

SAP

Flokser Textile bünyesinde işletmelerin iş süreçlerinin ve tüm operasyonların her yönüyle güçlendirilmesi; bilgi paylaşımının arttırılması; tüm iş süreçlerindeki işleyişe izlenebilirlik ve şeffaflık kazandırılması; tüm birimlerin ortak bilgiye erişimi; ortak dil kullanımı ve karar verme mekanizmalarına katkı sağlanması adına SAP programı kullanılmaktadır.

Her seviyede işin, tek bir sistem üzerinden yürütüldüğü SAP sistemi sayesinde sorunlar önceden görülerek, gereken önlemler zamanında alınır. Herhangi bir noktada alınacak bir kararın işletmenin bütününde etkileri görülebilmekte; bir yöntem değişikliğinin firmanın genel performansına etkisi değerlendirilebilmektedir.

Uygulanan SAP Modülleri
SAP sistemi; satın almadan satışa, mali işlerden insan kaynaklarına kadar tüm fonksiyonlara destek veren ana sistemdir.

Finansallar
• Mali Muhasebe (FI)
• Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO)

İnsan Kaynakları
• Personel Yönetimi
• Personel Gelişimi

Lojistik
• Malzeme Yönetimi (MM)
• Satış Dağıtım (SD) • Üretim Planlama (PP)
• Bakım ve Onarım (PM)
• Kalite Yönetimi (QM)
• Depo Yönetimi (WM)

CRM

Dürüstlük, saygı, anlayış ve empati ilkeleri doğrultusunda; müşteriye sağlanan faydayı başlangıç noktamız olarak kabul eder, firmamızın olduğu kadar müşterilerimizin haklarını da koruruz. Müşterilerimize ürünümüzün arkasında olduğumuzu hissettirir, bize ve şirketlerimize güven duymalarını sağlarız. Müşteri sorunlarına duyarlı davranır, bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırız.

CRM, genel anlamda, müşterilerle daha etkin bir iletişim haline gelerek müşterileri ve müşteri ihtiyaçlarını algılamak, müşteri ihtiyaçları çerçevesinde ürün ve hizmet geliştirmektir. Müşterilerimizle katma değerli ve uzun bir çalışma hayatının yönlendirilmesi etkin CRM çalışmalarıyla mümkündür.

İletişim Platformu

Flokser Textile bağlı tüm iştirakler süreçlerle yönetim felsefesini benimsemiştir. Süreçlerle yönetimi sağlayabilmek için her bir ana süreç “Rol” olarak tanımlanmış ve her bir rol altında “Süreçler” belirlenmiştir.

İletişim Platformu, dört ana unsuru içinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki Aksiyon Sistematiğidir. Kişiler arasındaki aksiyonlar sözlü olarak alınmaz, platform aracılığıyla yapılarak hem sonuçlarının saklanması sağlanır hem de amir değerlendirmelerinin eksiksiz yapılması başarılmış olur. Aksiyon oluştururken aksiyonun ilgili olduğu rol ve süreç belirlenerek süreçler için yapılan çalışmalar da kayıt altına alınmış ve değerlendirmeler yapılırken veri kaybı minimize edilmiş olur.

İkinci ana unsur, 5 Boyutlu sermaye yapısına göre tasarlanmış stratejik yönetim çizelgesidir. Flokser Textile ve bağlı bulunan tüm iştirakler stratejik yönetim çizelgesi ile amaçlarını ve kilit başarı faktörlerindeki değişkenliklerini izler. Böylece eksik yapılan veya yanlış giden işlerin tespiti daha da kolaylaşarak mümkün olduğunda kısa zamanda müdahale imkanı sağlanmış olur. 5 Boyutlu Sermaye yapısına göre tasarlamış olan bu Yönetim Kokpiti’ndeki tüm kilit başarı faktörleri Performans Yönetim Sistemi yardımıyla bireylere kadar göçerilmiş ve izlenmektedir.

Üçüncü ana unsur Toplantı Sistematikleridir. Flokser Textile’de gerçekleştirilen tüm toplantılar iletişim platformu üstünde kayıt altına alınmaktadır. Toplantıda alınan kararlar ve aksiyonlar Aksiyon Sistematiğiyle ilişkilendirilerek kişilerin en kısa zamanda haberdar edilmesi sağlanmış olur. Kayıtların kaybolması engellenerek bir yandan da, gelecek için bir rehber haline getirilmiş olur.

Dördüncü ana unsur ise Proje Yönetim Sistemidir. Flokser Textile, stratejiler ve hedeflerle yönetilen bir kurumdur. Alınan stratejiler için iş planları oluşturulmaktadır. Flokser Textile ve iştiraklerinde her bir iş planı proje bazlı izlenmekte ve yerine getirilmektedir. İyi planlanmış bir proje stratejiyi başarıya ulaştırarak Flokser Textile ve iştiraklerin amaçlarına ulaşmasını sağlar.


flokser


QDMS (Kalite Doküman Yönetim Sistemi) programı, Flokser Textile’in sahip olduğu Entegre Yönetim Sistemleri ve standartların gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla kullanılmaktadır. Program ile (ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 10002 vb.) Yönetim Sistemlerinin öngördüğü dokümantasyon altyapısı oluşturularak ilişkili tüm faaliyetlerin ( Denetim, Düzeltici Faaliyetler, Aksiyonlar, Risk Analizi vb.) yürütülmesi ve takibi sağlanmaktadır.

Flokser Textile bünyesinde uygulanan QDMS Sistemi Modülleri

• Doküman Yönetimi: Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlama, revizyon, iptal, raporlama, kontrollü kopya işlemlerinin soft ortamda etkin yönetilmesini sağlayan modülüdür.

• Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve Aksiyon Yönetimi: Kalite Yönetim Sistemi gereği olan uygunsuzlukların takibinin ve raporlanmasının sağlandığı modüldür. Elektronik bilgi akış ve onay sistemi uygulanmaktadır.

• Yönetim Gözden Geçirme: Planlı ve Geciken işlerin gözden geçirildiği ve raporlamasının yapıldığı modüldür.

• Risk Analizi Modülü: OHSAS 18001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında mevcut ve muhtemel tehlikelerin analiz edilip önlemlerinin planlandığı modüldür.

• Denetim: Kalite Yönetim Sistemi gereği olan şirket içi denetimlerin planlandığı ve iyileştirme aksiyonlarının takip edildiği modüldür.

Flokser Textile bünyesinde uygulanan eBA İş Akış Uygulaması ile iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak elektronik onay sistemi içerisinde süreçlerin performansını iyileştirilir. Süreç maliyetleri düşürülerek kurumsal kaynakların etkin kullanımı sağlanır.

eBA ile kritik süreçler kontrol altına alınır. Zamansal kritik süreçlerin takibi sistem tarafından otomatik yapılır ve gerekli aksiyonlar hemen alınır. eBA ile lojistik, üretim, finans, planlama ve idari alanlardaki birçok iş süreci elektronik ortama taşınır ve yönetilir.

Firma içi temel eBA uygulamalarında İç Yazışma, İnsan Kaynakları (Personel Talep, İzin, Seyahat, Vizite, Vardiya, Mesai, İş bildirim, İş değerlendirme), İdari İşler, Çevre ve İş Güvenliği, Diğer (Ekip, Bilgi Edinme, Proje, IT) süreçleri elektronik onay sistematiğinde yönetilmektedir.